Apteka

REGULAMIN APTEKI INTERNETOWEJ

1. Postanowienia ogólne

1.1 Właścicielem apteki internetowej Apteka Przyjazna (zwanej dalej także „Apteką”), dostępnej pod adresem http://przyjaznadlaciebie.pl, jest Bartłomiej Saczuk, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE BARTŁOMIEJ SACZUK z siedzibą w Olsztynie przy ul. Ks. Jerzego Popiełuszki 5/70, 10-695 Olsztyn, posługujący się nr REGON 280592443 oraz NIP 8381622138, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki.

1.2 Placówka, w której zlokalizowana jest apteka ogólnodostępna, znajduje się w Olsztynie przy Al. Sybiraków 2, 10-257 Olsztyn 

1.3 Regulamin określa zasady zakupów w aptece internetowej Apteka Przyjazna dostępnej pod adresem http://przyjaznadlaciebie.pl, która jest prowadzona przez Aptekę Przyjazną w Olsztynie, posiadającą zezwolenie Warmińsko-Mazurskiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego w Olsztynie nr WIFOL.8520.9.2015 na prowadzenie apteki ogólnodostępnej.

1.4 Apteka udostępnia Kupującemu następujące dane do kontaktu: nr tel. (89) 500 00 16, adres e-mail przyjaznadlaciebie@gmail.com.

1.5 W Aptece przestrzegane są postanowienia Kodeksu Etyki Aptekarza.

 

2. Warunki realizacji dostawy

2.1 Aby złożyć zamówienie na towary oferowane na stronie internetowej, Kupujący zobowiązany jest wypełnić i wysłać drogą elektroniczną prawidłowo wypełniony elektroniczny formularz zamówienia.

2.1.1 Warunkiem przyjęcia przez Aptekę otrzymanego zamówienia do realizacji jest podanie przez Kupującego wszystkich informacji, które zawarto w formularzu zamówienia, tj. (1) imienia i nazwiska lub nazwy, (2) adresu do doręczeń, (3) adresu poczty elektronicznej, (4) numeru telefonu umożliwiającego kontakt w trakcie realizacji zamówienia. Apteka oświadcza, iż w związku z zamówieniem może kontaktować się z Kupującym za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie.

2.1.2 W przypadku, gdy dane dotyczące Kupującego składającego zamówienie nie są zgodne z danymi dotyczącymi odbiorcy, konieczne jest wskazanie również danych dotyczących odbiorcy, tj. (1) imienia i nazwiska lub nazwy, (2) adresu do doręczeń, (3) numeru telefonu kontaktowego.

2.2 Dla zamówienia wiążąca jest cena obowiązująca w momencie jego złożenia. Ceny produktów umieszczone na stronie internetowej zawierają podatek VAT i nie zawierają kosztów dostawy.

2.3 Wraz z otrzymaniem przez Kupującego drogą elektroniczną potwierdzenia złożenia zamówienia zostaje zawarta miedzy Apteką a Kupującym umowa dotycząca zakupu od Apteki przez Kupującego produktów znajdujących się w przesłanym potwierdzeniu. Umowa zawierana jest na czas określony do momentu odebrania zamówienia przez Kupującego.

2.3.1 Wybór opcji płatności i jej potwierdzenie jest jednoznaczne z zamknięciem zamówienia i wiąże się z obowiązkiem zapłaty za wybrane towary oraz zapłaty za dostawę zgodnie z podsumowaniem zamówienia. Po wybraniu tej opcji zamówienie nie może zmienić zawartości lub zostać połączone z innym zamówieniem.

2.3.2 Wszelkie uwagi i prośby dotyczące zamówienia kupujący powinien umieścić w polu "komentarz do zamówienia" widocznym podczas finalizacji zamówienia. Apteka nie daje gwarancji że uwagi umieszczone w osobnej wiadomości e-mail zostaną uwzględnione podczas realizacji zamówienia.

2.4 Kupujący, który składa zamówienie, powinien dokonać zapłaty za zamówione produkty oraz dostawę w terminie 2 (słownie: dwóch) dni od dnia wysłania zamówienia. W przypadku braku zaksięgowania płatności, po upływie tego terminu zamówienie zostanie anulowane.

2.4.1 Apteka nie łączy złożonych zamówień

2.4.2 Apteka nie dzieli złożonych zamówień. W przypadku chęci otrzymania kilku faktur należy złożyć oddzielne zamówienia.

2.5 Przygotowanie zamówienia oraz wysyłka towarów następuje nie później niż w ciągu 10 (słownie: dziesięciu) dni roboczych licząc od:

2.5.1 zaksięgowania wpłaty za zamówienie dokonanej za pośrednictwem szybkiego przelewu internetowego,

 

2.6 Apteka zastrzega sobie prawo odmowy realizacji części albo całości zamówienia w przypadkach gdy:

2.6.1 formularz zamówienia nie został wypełniony poprawnie, a Apteka nie może skontaktować się z Kupującym w celu weryfikacji jego danych adresowych,

2.6.2 towar został wycofany z obrotu lub wstrzymany w obrocie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej po złożeniu zamówienia,

2.6.3 istnieje podejrzenie, że leki zawierające substancje odurzające i mogące wywołać poważne działanie niepożądane mogą być nadużywane lub wprowadzane do nielegalnego obrotu pozaaptecznego,

2.6.4 zrealizowanie zamówienia skutkowałoby naruszeniem przez Aptekę przepisów prawa dotyczących prowadzenia obrotu detalicznego produktami leczniczymi i bezpośredniego zaopatrywania ludności w produkty lecznicze.

2.7 Jeżeli Apteka nie jest w stanie zrealizować zamówienia Kupującego (np. błąd na stronie, incydentalna niezgodność stanów magazynowych bądź incydentalne uszkodzenie towaru), niezwłocznie, najpóźniej w terminie 10 (słownie: dziesięciu) dni roboczych licząc od daty złożenia zamówienia, zawiadomi o tym Kupującego i zwróci Kupującemu uiszczoną przez niego kwotę za brakujący/uszkodzony towar.

2.8 Dostawa towarów jest ograniczona do terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i odbywa się na adres wskazany przez Kupującego w trakcie składania zamówienia.

2.8.1 Kupujący może wybrać następujące formy dostawy zamówionych towarów:

2.8.1.1 za pośrednictwem firmy kurierskiej,

2.8.1.2 za pośrednictwem operatora pocztowego,

2.8.1.3 odbiór osobisty w punktach odbioru osobistego sprzedawcy:

- Olsztyn, Al. Sybiraków 2

2.8.2 Wysyłka produktów leczniczych odbywa się wyłącznie za pośrednictwem kuriera Poltraf.

2.8.3 Koszty dostawy zostaną wskazane w czasie składania zamówienia.

2.8.4 Zamówienia w aptece internetowej realizowane są w godzinach 8:00-14:00 w dni robocze.

2.8.5 Przybliżony czas dostawy to okres od momentu nadania przesyłki przez Aptekę do momentu doręczenia jej Kupującemu, który w normalnych warunkach wynosi od 24 do 48 godzin w dniach roboczych. Z przyczyn niezależnych od Apteki termin realizacji zamówienia może ulec przedłużeniu. Apteka nie będzie ponosić wobec Kupującego odpowiedzialności za opóźnienia w dostarczeniu zamówionych towarów, jeżeli do opóźnienia doszło z przyczyn leżących po stronie firmy kurierskiej, operatora pocztowego lub z powodu siły wyższej.

2.8.6 Kupujący powinien niezwłocznie powiadomić Aptekę o ewentualnych uszkodzeniach zamawianego towaru spowodowanych winą przewoźnika, stwierdzonych po otwarciu przesyłki.

2.9 Sprzedawca, zgodnie z wolą Kupującego, dostarcza wraz z towarem paragon lub fakturę VAT obejmującą dostarczane towary.

2.9.1 Kupujący wyraża zgodę na wystawienie faktury VAT bez jego podpisu.
2.10 Apteka prowadzi wyłącznie obrót detaliczny, nie prowadzi obrotu hurtowego, nie prowadzi wysyłkowej sprzedaży leków wydawanych z przepisu lekarza.

2.10.1 Zgodnie z art. 86a ustawy z dnia 6 września 2001r. - Prawo farmaceutyczne (tekst jedn. Dz. U. z 2008r. Nr 45, poz 271 z późn. zm.) zakazane jest zbywanie produktów leczniczych przez aptekę ogólnodostępną lub punkt apteczny hurtowni farmaceutycznej, innej aptece ogólnodostępnej lub innemu punktowi aptecznemu. W związku z powyższym, jeśli Kupujący nabywa produkt leczniczy, zobowiązany jest oświadczyć, że nie prowadzi działalności gospodarczej w formie hurtowni farmaceutycznej, apteki ogólnodostępnej lub punktu aptecznego, a produkt leczniczy nabywa na własne potrzeby. Dodatkowo, podczas realizacji zamówienia, Apteka zastrzega sobie prawo do weryfikacji prawdziwości oświadczenia Kupującego.

 

3. Sposoby oraz terminy płatności za produkt

3.1 Płatności za zamówiony towar można dokonać następującymi sposobami:

3.1.1 płatność elektroniczna lub płatność kartą przeprowadzana i rozliczana za pośrednictwem serwisu PayU.pl, zgodnie z wyborem sposobu zapłaty przez Kupującego

3.1.2.1 Płatności elektroniczne oraz kartą obsługuje PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Grunwaldzkiej 182, 60-166 Poznań, krajowa instytucja płatnicza, nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego, wpisana do Rejestru usług płatniczych pod numerem IP1/2012, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399, o kapitale zakładowym w wysokości 4.000.000 PLN, w całości opłaconym, NIP: 7792308495, REGON 300523444.

3.2 Terminy płatności:

3.2.1 Kupujący zobowiązany jest dokonać płatności w terminie 5 (słownie: pięciu) dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy sprzedaży.

 

4. Reklamacje i zwroty

4.1 Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. poz. 827), konsument, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 (słownie: czternastu) dni od dnia odebrania zamówienia odstąpić od umowy bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów z zastrzeżeniem pkt. 5 niniejszego Regulaminu. W przypadku terminowego odstąpienia od umowy oraz terminowego dostarczenia zwracanego zamówienia, Apteka zwróci konsumentowi całość otrzymanej od konsumenta płatności. Za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

4.1.1 Kupujący może odstąpić od umowy nadsyłając w terminie 14 (słownie: czternastu) dni od dnia odebrania przesyłki zawierającej towary “Oświadczenie o odstąpieniu od umowy”, na adres poczty elektronicznej przyjaznadlaciebie@gmail.com lub pisemnie na adres Apteka Przyjazna Al. Sybiraków 2, 10-257 Olsztyn. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie Oświadczenia przed jego upływem. Wzór oświadczenia zamieszczony jest jako załącznik do niniejszego regulaminu. Apteka ma obowiązek niezwłocznie przesłać Kupującemu na podany przez niego adres poczty elektronicznej potwierdzenie otrzymania Oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

4.1.2 Zwrócone towary Apteka przyjmuje pod warunkiem ich odesłania przez Kupującego w miarę możliwości w oryginalnym opakowaniu, bez jakichkolwiek znamion ingerencji w ich konstrukcję lub korzystania z nich. Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

4.1.3 Zwrot towarów powinien nastąpić w terminie 14 (słownie: czternastu) dni od dnia, w którym Kupujący odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie lub dostarczenie towarów przed jego upływem.

4.1.4 Kupujący przesyła towary z dowodem zakupu (paragon fiskalny, faktura, elektroniczne potwierdzenie złożenia zamówienia), kartą gwarancyjną (dla towarów, na które udzielono gwarancji).

4.1.5 Kupujący pokrywa bezpośrednie koszty związane ze zwrotem towarów do Apteki.

4.1.6 Apteka zwraca Kupującemu uiszczone przez niego kwoty, w tym koszty dostarczenia towarów, na wskazany przez Kupującego rachunek bankowy po otrzymaniu przesyłki zawierającej zwracane towary, nie później jednak niż w terminie 14 (słownie: czternastu) dni od dnia otrzymania Oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy. Apteka może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Kupującego do chwili otrzymania odsyłanych produktów do Apteki.

4.1.7 Zgodnie z art. 38 pkt 4 i 5 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. poz. 827), prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

4.1.7.1 w której przedmiotem świadczenia jest rzecz  ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia, o czym Apteka informowała Kupującego przy składaniu zamówienia,

4.1.7.2 w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

4.2 Apteka zobowiązana jest dostarczyć Kupującemu towary niewadliwe, za wyjątkiem przecenionych towarów niepełnowartościowych, które Kupujący świadomie zamówił. W razie niezgodności towaru z umową Kupujący powinien zgłosić Aptece reklamację za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: przyjaznadlaciebie@gmail.com lub pisemnie na adres: Apteka Przyjazna, Al. Sybiraków 2, 10-257 Olsztyn.

4.2.1 Reklamacje dotyczące brakujących towarów lub ich uszkodzenia należy zgłosić niezwłocznie po otrzymaniu przesyłki.

4.2.2 Do czasu zamknięcia postępowania reklamacyjnego należy bezwzględnie zachować wszelkie reklamowane towary. Prosimy również o zachowanie opakowania, w którym zostało dostarczone zamówienie.

4.2.3 W przypadku otrzymania wadliwego lub niezgodnego z zamówieniem towaru Kupujący powinien niezwłocznie zawiadomić o tym Aptekę, która wymieni towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Jeżeli Apteka nie wymieni towaru wadliwego albo nie usunie wady, Kupujący może także złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo o odstąpieniu od umowy. Kupujący, który jest jednocześnie konsumentem, może także zamiast zaproponowanego przez Aptekę usunięcia wady żądać wymiany towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie towaru do zgodności z umową w sposób wybrany przez Kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Aptekę.

4.2.4 Kupujący, po ustawowym terminie przysługującym mu na odstąpienie od umowy bez podania przyczyny, nie może odstąpić od umowy jeżeli wada zakupionych produktów jest nieistotna i nie wpływa na możliwość właściwego używania towaru.

4.2.5 Jeżeli otrzymane towary mają wady, Kupujący może także żądać wymiany na towary wolne od wad albo usunięcia wady. Jeżeli żądanie Kupującego jest uzasadnione, Apteka wymieni towary wadliwe na wolne od wad lub usunie wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego. Apteka może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Kupującego, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową towaru w sposób wybrany przez Kupującego jest  niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów. Jeżeli Kupującym jest przedsiębiorca, Apteka może odmówić wymiany towaru na wolny od wad lub usunięcia wady także wtedy, gdy koszty zadośćuczynienia temu obowiązkowi przewyższają cenę rzeczy sprzedanej.

4.2.6 Reklamowane towary należy dostarczyć do Apteki wraz z wypełnionym “Protokołem reklamacji”.

4.2.6.1 Przesyłkę należy opatrzyć informacją: “REKLAMACJA” i przesłać lub dostarczyć osobiście na adres: Apteka Przyjazna, Al. Sybiraków 2, 10-257 Olsztyn.

4.2.7 Apteka ustosunkuje się do zgłoszonego przez Kupującego żądania w ciągu 14 (słownie: czternastu) dni od dnia zgłoszenia żądania. W przeciwnym razie uważa się, że żądanie uznano za uzasadnione i Apteka zwróci Kupującemu kwotę żądania przelewem na rachunek bankowy w terminie 5 (słownie: pięciu) dni roboczych.

4.2.8 W przypadku uznania reklamacji za nieuzasadnioną lub stwierdzenia uszkodzenia towaru z winy Kupującego, Apteka nie zwraca Kupującemu uiszczonej ceny za towar.

4.2.9 W przypadku, gdy na poszczególne towary oferowane przez Aptekę (np. inhalatory, ciśnieniomierze, termometry), ich producent udziela gwarancji, Kupujący ma prawo skorzystać z tych uprawnień zgodnie z warunkami dołączonymi do produktu przez producenta.

4.3. Kupujący ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Informacje o sposobie dostępu do takich trybów i procedur rozstrzygania sporów dostępne są pod następującym adresem internetowym: www.uokik.gov.pl w zakładce „Konsumenci/Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.

 

5. Zwrot produktów leczniczych i wyrobów medycznych

5.1 Zgodnie z § 3 pkt 8) rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie wysyłkowej sprzedaży produktów leczniczych (Dz. U. poz. 481), w ramach wysyłkowej sprzedaży produktów leczniczych nie stosuje przepisów ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. poz. 827), zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. poz. 827).

5.2 Produkt leczniczy można zwrócić wyłącznie w przypadkach, o których mowa w art. 96 ust. 6 ustawy z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne (tekst jedn. Dz. U. z 2008 r. Nr 45, poz. 271 z późn. zm.), tj.: gdy produkt leczniczy lub wyrób medyczny jest zwracany aptece z powodu wady jakościowej, niewłaściwego ich wydania lub sfałszowania produktu leczniczego.

5.2.1 Produkt leczniczy jest to substancja lub mieszanina substancji, przedstawiana jako posiadająca właściwości zapobiegania lub leczenia chorób występujących u ludzi lub zwierząt lub podawana w celu postawienia diagnozy lub w celu przywrócenia, poprawienia lub modyfikacji fizjologicznych funkcji organizmu poprzez działanie farmakologiczne, immunologiczne lub metaboliczne (art. 2 pkt 32 ustawy z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne (tekst jedn. Dz. U. z 2008 r. Nr 45, poz. 271 z późn. zm.).

5.2.2 Wyrób medyczny jest to wyrób medyczny, wyrób medyczny do diagnostyki in vitro, wyposażenie wyrobu medycznego, wyposażenie wyrobu medycznego do diagnostyki in vitro oraz aktywny wyrób medyczny do implantacji, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. Nr 107, poz. 679).

 

6. Dane osobowe

6.1 Apteka gwarantuje ochronę danych osobowych przekazywanych przez Kupującego i wykorzystywanie ich wyłącznie w celu realizacji zamówienia z zachowaniem wymogu bezpieczeństwa danych osobowych określonego w przepisach ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r., poz. 1182 z późn. zm.).

6.2 W ramach realizacji umowy z Kupującym Sklep jest upoważniony przesłać na adres poczty elektronicznej Kupującego zaproszenie do wypełnienia ankiety posprzedażowej. Ankieta służy zbadaniu opinii o przeprowadzonej transakcji. Kupujący może dobrowolnie wypełnić ankietę.

6.3 Apteka zapewnia możliwość korekty lub usunięcia wprowadzonych danych osobowych.

 

 

 

ZAŁĄCZNIKI: